Inicio » Aviso GDPR

Aviso GDPR

El Avis Legal

A totes les pàgines de Web, haurà d’haver-hi un link o un Avis Legal on es podrà identificar el propietari, així com les condicions de utilització del Web, normativa, marca registrada etc.

La Avis Legal ha de ser fàcilment accessible ( des de totes les pàgines ) i contenir el següent:

Informació general.

Nom de l’empresa i dominació social; la seva residència o domicili o, en el seu defecte, la direcció d’un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva direcció de correu electrònic i qualsevol dades que permeti establi amb ell una comunicació directe i efectiva.

Les dades de la seva inscripció en el Registre Mercantil en el que, si s’escau, estiguin inscrits o d’aquell altre registre públic en què ho estiguin per l’adquisició de personalitat jurídica o nomes a efectes de publicitat.

Propietat intel·lectual i ús dels continguts.

Per contingut s’entén el text, imatges, animacions, base de dades, programes informàtics i demés elements gràfics o sonors de la pàgina de la seva WEB

Grup d’empreses

En el cas de que es tracti d’un grup d’empresarial, seria un lloc on relacionar les empreses que component el grup. En el cas de que les dades personals recollides puguin ser cedides a les empreses del grup ha d’haver un link en aquest punt, per informar correctament els usuaris.

Protecció de dades

Si ho desitgen en el AVIS LEGAL pot incloure un apartat per la POLITICA DE PRIVACITAT, però a partir del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, s’aconsella un apartat separat.

A continuació, es detalla un exemple de AVIS LEGAL. Col·loqui un link visible en totes les pàgines de la seva WEB.

Politica de Privacidat o Proteccio de Dades de Caràcter Personal

La política de privacitat estableix com la seva empresa vol recopilar, tractar i / o cedir dades de caràcter personal i quins procediments utilitzarà per complir amb la legislació vigent.

La finalitat de la política de privacitat és assegurar als usuaris que les seves dades seran recollides per a un fi específic que coneixeran per endavant, que es farà amb el seu consentiment, protegint la seva privacitat, que no es cediran a tercers i només rebran la informació que ells vulguin.

En tots els formularis de la pàgina WEB on es recullin o tractin dades de caràcter personal s’ha de col·locar un link a aquesta política de privacitat per garantir que l’usuari l’ha llegit i està d’acord amb ella.

Aquesta política de privacitat també s’aplica a qualsevol procediment de l’empresa que requereixi recollida de dades de caràcter personal, en formularis paper o qualsevol altre sistema.